Nhằm góp phần hình thành nếp sống văn hóa từ thành thị đến nông thôn, những năm qua, UB MTTQ các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Nếp sống văn minh nơi công cộng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *