Trong thời gian qua các cơ quan , đơn vị có liên quan đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết 37 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chính sách này đã tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và những hộ có nhu cầu được vay vốn xuất khẩu lao động với lái suất ưu đãi, là “cần câu” giải quyết việc làm , giảm nghèo bền vững hiệu quả. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *