Sự thành công của cách mạng Tháng Tám đã để lại nhiều bài học quý báu cho Đảng và nhân dân ta, trong đó có bài học lấy dân làm gốc. Bài học ấy không chỉ phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn tiếp tục được vận dụng có hiệu quả trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *