Thực hiện tiêu chí nông thôn mới về hình thức tổ chức sản xuất, những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động người dân tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *