Ban VHXH Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa  tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm và điều chỉnh số xã nông thôn mới đạt thêm năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9. 

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *