Năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động cụ thể hóa các quy định của Trung ương thành chương trình hành động của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ và đảng viên; tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *