Chiếu nay, Ban kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến báo cáo kết quả giám sát 6 tháng cuối năm theo nghị quyết của HĐND về công tác thu – chi ngân sách địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *