Hôm 01/12, Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Long về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35), tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo 35, các bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *