Sau thời gian triển khai việc tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 theo chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành xong việc triển khai thí điểm rút kinh nghiệm ở 8 xã, phường và nhân rộng việc tổng rà soát ở 101 xã, phường, thị trấn còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *