Người dân từ vùng dịch vào tỉnh Vĩnh Long, người lao động trong khu công nghiệp xin ra ngoài tỉnh khi quay trở về phải thực hiện cách ly theo quy định. Chủ tịch UBND cấp huyện, xã cấp giấy xác nhận cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Đối với nhóm đối tượng tham gia cung cấp dịch vụ thiết yếu, báo chí, ngân hàng do đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cấp giấy đi đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *