Nghị quyết 128 Chính phủ ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19 được triển khai thực hiện trong cả nước tạo được sự đồng thuận cao của người dân và toàn xã hội. Tại tỉnh Vĩnh Long, người dân đã từng bước thích ứng an toàn và linh hoạt trong tình hình dịch Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *