UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định 2157 về việc áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *