Nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” của CP, với phương châm vừa chống dịch quyết liệt, vừa phát triển sản xuất, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng của ngành NN năm 2021, Bộ NN PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung tại điểu kiện thuận lợi cho SXNN .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *