Việt Nam của chúng ta là một trong những nước gia nhập Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn và nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn từ rất sớm. Trong suốt 26 năm qua, Việt Nam luôn nỗ lực cùng các nước trên thế giới bảo vệ lá chắn của hành tinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *