Tương lai của xã hội phụ thuộc vào trẻ em. Thế nhưng, cuộc sống của trẻ em hiện nay đang khiến người ta phải lo ngại. Vấn đề lạm dụng lao động trẻ em vào mùa hè và cần có các giải pháp nào để chấm dứt tình trạng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *