Kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ Dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long và 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong công cuộc kiến thiết quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân tỉnh Vĩnh Long đã đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần tự lực tự cường hướng đến xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thành tựu phát triển của tỉnh hôm nay khẳng định sự quyết tâm, tinh thần sáng tạo vượt khó của Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo thực hiện mục tiêu đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *