Trong phiên họp chiều 25/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi luật và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, nhà nước; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô một cách hiệu quả hơn, đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *