Xem phiên bản di động
    

‘tiêu chí giao thông’

Cần hỗ trợ các xã điểm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông

Cần hỗ trợ các xã điểm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông

Từ đầu năm đến nay, mặc dù các xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện tiêu chí giao thông, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên việc triển khai thực hiện tiêu chí này còn chậm so với kế hoạch đề ra, gây ảnh hưởng đến tiến độ về đích của các địa phương.

Thời sự 18h30 (23/6/2015)

Thời sự 18h30 (23/6/2015)

Tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông còn chậm

Tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông còn chậm

Để tạo điều kiện thuận lợi giúp các xã vùng nông thôn thực hiện tiêu chí giao thông, năm 2015, bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn ngân sách, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư gần 119 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông.

Thời sự 18h30 (22/5/2015)

Thời sự 18h30 (22/5/2015)

Thời sự 18h30 (20/03/2015)

Thời sự 18h30 (20/03/2015)

Thời sự 18h30 (16/01/2015)

Thời sự 18h30 (16/01/2015)

Tân Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông

Tân Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông

Giao thông là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên mấy năm gần đây nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và huy động sức dân cộng với việc tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách, xã Tân Long, huyện Mang Thít, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện tiêu chí này.

Thời sự 18h30 (09/01/2015)

Thời sự 18h30 (09/01/2015)

Vĩnh Long có thêm 12 xã đạt tiêu chí giao thông

Vĩnh Long có thêm 12 xã đạt tiêu chí giao thông

Để tạo điều kiện giúp người dân nông thôn đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi đồng thời cũng hỗ trợ các xã thực hiện tốt tiêu chí giao thông, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn.