Diêm Vương xử án – Tập 1: Xử án Thị Mầu – Chí Tài, Lê Khánh, Trung Dân, Đại Nghĩa, Trấn Thành, Cát Phượng, Lê Mạnh Phương, Đức Tiếng

Diêm Vương xử án – Tập 1: Xử án Thị Mầu – Chí Tài, Lê Khánh, Trung Dân, Đại Nghĩa, Trấn Thành, Cát Phượng, Lê Mạnh Phương, Đức Tiếng