Nhịp cầu nghệ sỹ: Giao lưu ca sĩ Bằng Cường (12/7/2014)

Nhịp cầu nghệ sỹ: Giao lưu ca sĩ Bằng Cường (12/7/2014)