Tiểu ban Tổ chức phục vụ ĐHĐB toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vừa họp phiên thứ sáu. UV Bộ CT, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng tiểu ban chủ trì Hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *