Đánh cắp số phận

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đẩy cả thế giới lâm vào khủng hoảng sâu sắc, Việt Nam còn chịu thiên tai, lũ lụt dị thường nhất là trong năm 2020 – năm cuối NK ĐH XII của Đảng. ĐH lần thứ XIII của Đảng ghi nhận những dấu ấn sâu sắc về những thành tựu đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong NK 2016 – 2020 và tiếp tục tạo niềm tin thắng lợi cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong NK mới 2021 – 2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *