Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng đã được BCH Trung ương, Bộ CT và Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị hết sức công phu, nghiêm túc, khoa học, bám sát Cương lĩnh phát triển đất nước và Hiến pháp, pháp luật. Việc BCH Trung ương Đảng sớm công bố bản dự thảo các văn kiện Đại hội 13 ngay sau khi kết thúc HN Trung ương 13 có ý nghĩa rất quan trọng, giúp nhân dân tiếp cận sớm hơn, có nhiều thời gian hơn trong việc góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *