Với phương châm ” Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, các đại biểu tin tưởng, với việc hoạch định đúng đường lối, phù hợp quy luật phát triển, việc thực hiện thắng lợi NQ ĐH XIII sẽ đưa đất nước ta đạt được những kì tích lịch sử, đáp ứng được sự kì vọng và mong đợi của toàn đảng, toàn dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *