Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều hoạt động thiết thực tạo nên những hiệu ứng tích cực, giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đã xuất hiện nhiều tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu, giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp, tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *