Đánh cắp số phận

Xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển công nghệ số đặt ra vấn đề giữ gìn văn hóa truyền thống trong thời đại số. Trong những năm gần đây, Vĩnh Long đang nỗ lực thúc đẩy để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *