Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, việc xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được Cấp ủy, Chính quyền các cấp hết sức quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đó đã góp phần đảm bảo tốt công tác quốc phòng an ninh, và tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *