Trong 5 năm qua, sự phối hợp, đoàn kết giữa Quân đội và Công an ngày càng được tăng cường, hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là công tác trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai lực lượng, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để Vĩnh Long thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *