Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hiệu quả, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu chọn được Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo lực lượng vũ trang hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *