Những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự tỉnh, huyện, đơn vị trực thuộc và lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Ở thành phố Vĩnh Long, Đảng ủy Quân sự đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị, tạo bước tiến mới trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *