Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, ngành Y tế là nòng cốt. Trong những năm qua, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng đa dạng hóa dịch vụ y tế, để mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *