Sự gia tăng dân số và mức độ đô thị hóa ngày càng cao. Đô thị hiện là đầu tàu kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương. Sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Áp lực giải quyết vấn đề “phát triển kinh tế xã hội phải đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”. Sự cạnh tranh khốc liệt và biến đổi khí hậu làm gia tăng các mối nguy phi truyền thống. Những áp lực mới dần hiện hữu, làm cho phương thức quản trị xã hội kiểu cũ không còn phù hợp, cần có một phương thức mới hơn để thay thế. Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển đô thị thông minh hướng tới xã hội số và nền kinh tế số là hướng đi tất yếu của thời đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *