Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được xác định là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 45 năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *