Từ những chính sách giảm nghèo của Nhà nước, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã vận dụng phù hợp cho từng đối tượng hộ gia đình nghèo, đem đến những kết quả tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *