Sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mọi người. Đây cũng là một giải pháp cơ bản trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, các ngành các cấp đã tập trung nhiều hoạt động tuyên truyền để thay đổi nhận thức trong nhân dân về tham gia bảo vệ môi trường. Qua đó, người dân cũng đã dần thay đổi hành vi, hướng đến những hoạt động tích cực góp phần bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *