Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan duy nhất được Hiến pháp quy định có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm trên địa bàn tỉnh nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *