Đồng bào Khmer ở Vĩnh Long sinh sống tập trung ở huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh. Những năm qua, Vĩnh Long đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, giúp đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *