Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là hoạt động được tỉnh Vĩnh Long quan tâm thực hiện với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Trong những năm qua, Hội khuyến học các cấp đã không ngừng đẩy mạnh công tác này gắn với chủ trương xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *