Nhờ sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các ban, ngành, đoàn thể mà phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh đã ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, xem đây là mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình. Các gia đình văn hóa đều là những hạt nhân tích cực trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua, là những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, và thực hiện nếp sống văn minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *