Việc xây dựng các tuyến đường hoa đã mang lại nhiều kết quả tích cực, được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Các tuyến đường hoa không chỉ làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc mà còn thể hiện nếp sống văn minh, ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *