Bằng sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người được tổ chức thực hiện trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Vĩnh Long.
Sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, sáng tạo có sức lan tỏa trong đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *