Chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm” được các địa phương xác định là một trong những giải pháp để tăng giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, việc phát triển các sản phẩm OCOP cũng là điều kiện thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *