Đánh cắp số phận

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày càng đi vào cuộc sống. Từ cuộc vận động đã xây dựng nên nhiều tấm gương gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nhiều gia đình nêu gương sáng trong việc nuôi dạy con cái phấn đấu học tập, tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *