Đánh cắp số phận

Hiện nay, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tỉnh Vĩnh Long, với sự vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp phù hợp tình hình mới trong thực hiện các tiêu chí. Từ đó, đẩy nhanh đổi mới diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *