Nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua các địa phương trên địa bàn huyện Mang Thít đã có nhiều vận dụng sáng tạo, đa dạng mô hình sinh kế, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiêu chí thu nhập, giải quyết việc làm và điều chỉnh hợp lý cơ cấu lao động tại địa phương. Một trong những mô hình đang mang lại hiệu quả cao là phát triển nghề ươm cây giống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *