Trong canh tác lúa, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật là giải pháp để tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, đầu ra bấp bênh thì những mô hình sản xuất như: “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” và canh tác theo hướng an toàn… lại càng được bà con nông dân chú trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *