Xây dựng nông thôn mới là chương trình cần sự tham gia tích cực của người dân. Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác dân vận, nêu cao vai trò chủ thể của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *