Thời gian qua, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp gặp khó do tác động thị trường, thiên tai, dịch bệnh, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nông dân. Vì vậy, một số địa phương đã tìm cách khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế sẵn có với những mô hình sáng tạo trong sản xuất,cố gắng cải thiện thu nhập cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *