Trước những thách thức của sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu và thị trường biến động liên tục đòi hỏi sản xuất lúa cần phát triển theo hướng đầu tư ít hơn nhưng lợi nhuận, lợi ích mang lại được nhiều hơn. Để đạt kết quả này, người nông dân cần linh hoạt trong việc chọn lựa kỹ thuật canh tác cũng như giải pháp đầu tư hợp lý trên cánh đồng của mình trong từng thời điểm, mùa vụ khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *