Đánh cắp số phận

Thực tiễn phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay đặt ra yêu cầu công tác khuyến nông cần có những thay đổi phù hợp nhằm hỗ trợ tối đa cho người nông dân. Trước yêu cầu trên, Trung tâm Khuyến nông quốc gia xây dựng các mô hình khuyến nông cộng đồng ở các địa phương để thực hiện mục tiêu chuyển giao khoa học kỹ thuật vừa cùng bà con tiếp cận thị trường, sản xuất ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *